Stavanger   Logo
 Bowls Club

  Stiftet 5. desember 2008

nen tasta

 Hovedside

 Vis på kart  
 Hva er bowls?
 Vedtekter
 Banereglement
 Spilleregler
 Bilder og video
 Årskalender
 Kamper
 Dokumenter
 Div lenker
 Kontaktperson/Styret
 Medlemmer  


 Webansvarlig: 
 Per J. Haaland


Vedtekter for
Stavanger Bowls Club

Stavanger Bowls Club startet femte desember 2008 under navnet Vidar Lawn Bowling Club. Navnet ble endret til Stavanger Bowls Club i 2011.

 Innhold:

   1. Formål
   2. Styre
   3. Generalforsamling
   4. Valg
   5. Medlemskap
   6. Kontingent
   7. Vedtektsendringer
   8. Oppløsing av klubben

 1. Formål

Stavanger Bowls Club skal legge til rette for bowling for medlemmene og fremme et godt sosialt miljø. Det skal årlig arrangeres turneringer  internt og kamper mot andre klubber.

Det skal spilles etter internasjonale regler. Nasjonal utbredelse skal støttes. Klubben skal også arbeide for å få flere eldre ut på banen.

 2. Styret

Styret skal bestå av minst tre medlemmer, men dog slik at det på generalforsamlingen velges fire. Dette for å unngå at det skal arrangeres ekstra valg i løpet av året dersom noen får frafall. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme. Styremedlemmene velges vanligvis for to år, men fortrinnsvis vekselvis med to nye hvert år. Styret konstituerer seg selv. Det er ikke styrehonorarer, kun dokumenterte utgifter refunderes.

 3. Generalforsamling

Det er styret som kaller inn til generalforsamlingen som avholdes årlig i januar/februar. Generalforsamlingen er konstituert dersom minst 9 medlemmer er til stede og innkallelsen godkjennes. Alle medlemmene i klubben har stemmerett.

Dagsorden for generalforsamlingen er:

   1. Godkjennelse av innkallingen
   2. Valg av ordstyrer
   3. Regnskap og budsjett
   4. Kontingent for kommende år
   5. Valg av styre og andre tillitsmenn
   6. Innkomne forslag
   7. Eventuelt

Innkallelsen kan skje skriftlig eller elektronisk, senest fire uker før møtet. Medlemmer som har forslag som skal behandles på generalforsamlingen må sende dem inn skriftlig senest to uker før møtet. Sakspapirene sendes ut før møtet.

 Dersom minst 12 av medlemmene krever det, kan det kalles inn til ekstraordinær generalforsamling.

 4. Valg

Valg foregår på generalforsamlingen. Det skal velges styremedlemmer og en revisor etter innstilling fra en  valgkomite oppnevnt av styret.  Det kan også velges tillitsmenn med forskjellige oppgaver som f.eks turneringsleder, turkoordinator, representant som har kontakt med kommunen osv., alt etter behov.

 5. Medlemskap

Klubben er åpen for alle, og styret innvilger medlemskap etter søknad.

I helt spesielle tilfeller er det anledning til å utnevne æresmedlemmer.

 6. Kontingent

Kontingenten for kommende år fastsettes hver år på generalforsamlingen.

 7. Vedtektsendringer

Vedtektene kan endres ved vanlig flertall på generalforsamlingen, men forslagene må være sendt til styret senest i desember, og distribuert til medlemmene senest tre uker før generalforsamlingen.

 8. Oppløsing  av klubben

Dersom klubben besluttes oppløst tilfaller midlene en veldedig institusjon innen idrett for funksjonshemmede etter styrets nærmere bestemmelse.

Vedtatt på møte 19.3.2012

© Stavanger Bowls Club